Avisos Legals

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades de caràcter personal facilitades en el present seran incorporades en un fitxer titularitat i responsabilitat de JOSE PINTO CASTANYER amb NIF: 77291717X, i domicili: CARRETERA C35 KM 58 600 METRES DARRERE D’AYMA – Sant Celoni (Barcelona – 8470)

 

Dades de contacte:

937440064 | 678450994
LAZALEA2009@HOTMAIL.COM

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Recopilar i emmagatzemar dades de visites per tal d’administrar correctament la presència a la pàgina web.
Informar d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat a què els autoritzin.
Registrar el nombre de visites i activitat dels visitants.
Permetre la navegació dins del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen.

 

CATEGORIA D’INTERESSATS
Clients, empleats (si n’hi ha) i tercers que accedeixin a les instal·lacions de l’empresa del Responsable del Tractament.

CATEGORIA DE DADES
Les dades que es tractaran seran la imatge i so dels individus que accedeixin a les instal·lacions del Responsable del Tractament

CATEGORIA DE DESTINATARIS
Cossos i forces de seguretat de lEstat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No està previst fer transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu. L’entitat realitza transferències internacionals de dades a destinataris establerts fora de l’Espai Econòmic Europeu.

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Es conservaran les dades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar. Un cop desapareguin les finalitats per a les quals han estat recollides les dades inicialment, aquestes es conservaran els termes previstos a la legislació fiscal i
laboral per al compliment necessari respecte a la prescripció de responsabilitats.

MESURES DE SEGURETAT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A PÀGINES WEB PRIVACITAT I SEGURETAT A INTERNET

La privadesa digital es defineix per una sèrie de característiques:

Fa referència a tota la informació d’un usuari que circula per internet. A més de dades personals com el nom, el DNI, el telèfon, el domicili, etc.
Les particularitats d’internet també fan que la privadesa es refereixi a imatges, vídeos, correu electrònic, geolocalització, historial de navegació, IP o qualsevol altra dada que permeti la identificació d’un usuari a la xarxa.
No es limita a l’ús de pàgines web o xarxes socials, sinó que també fa referència a la transmissió de dades a través de botigues en línia, aplicacions, serveis de missatgeria instantània, etc.

D’altra banda, cal esmentar que la privadesa digital a Espanya està regulada per la Llei
Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), que adapta a la normativa espanyola el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que s’aplica a nivell europeu.

Per complir amb la normativa sobre privadesa digital, les pàgines web que recullen informació personal d’usuaris han d’informar sobre la seva Política de privadesa, Política de cookies i Avís legal.

La política de privadesa és el text legal que informa l’usuari sobre la manera com es tractaran les seves dades personals. Ha de ser col·locada en un apartat específic i clarament visible de la web.

A la política de privadesa s’ha d’informar sobre:

Identitat del responsable del tractament de dades
Informació de l’usuari que es demanarà
Finalitat amb què es recull aquesta informació
Període durant el qual les dades de l’usuari es mantindran a la base de dades
Si les dades de l’usuari es cediran a tercers
Si es produeix alguna bretxa de seguretat
La manera d’efectuar els drets ARSULIPO (antics drets ARCO), és a dir, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició.

 

Política de cookies
Les cookies són arxius que s’instal·len al navegador de l’usuari per conèixer el vostre historial de navegació. Se sol utilitzar en màrqueting per oferir continguts, productes o serveis relacionats amb els interessos de lusuari. Per poder col·locar una galeta al navegador de l’usuari cal haver obtingut consentiment exprés. És a dir, ja no serveix amb el consentiment tàcit o per defecte, sinó que aquest ha de ser efectiu, voluntari i inequívoc. Per exemple, marqueu una casella d’acceptació.

D’altra banda, la intenció de fer servir les galetes de l’usuari s’ha de presentar mitjançant una doble capa informativa. A la primera capa simplement s’indica que el web utilitza cookies de tercers, amb un link a la segona capa, en què s’informa més detalladament sobre la finalitat, si es cediran a tercers o el temps de permanència.

 

en la base de dades.

Com a norma general, per col·locar qualsevol galeta cal el consentiment exprés de l’usuari, però això no sempre és així. No caldrà, per exemple, en el cas de galetes d’entrada d’usuari, de seguretat, de reproducció multimèdia o d’autenticació.

Avís legal
L’avís legal és un text que s’ha d’incloure a la web sempre que es tracti de:

 

Pàgines corporatives
Webs o blocs que tinguin publicitat
Botigues online
Portals que ofereixin prestació d’algun tipus de servei

 

A l’avís legal s’ha d’incloure la informació següent:

 

Nom de l’empresa/usuari i dades de contacte
DNI, NIF o NIE
Número del Registre Mercantil, en cas d’estar donat d’alta com a societat
Informació sobre autoritzacions administratives obligatòries obtingudes
En cas dexercir una professió regulada, sha de facilitar les dades del Col·legi Professional, títol acadèmic o normes deontològiques relatives a lexercici de la professió.

 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

L’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic estableix: “Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals de els destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els fins del tractament de les dades, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15 /1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions. Això no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica per tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari”.

En particular, convé precisar que, de conformitat amb el precepte transcrit, aquest s’aplica a qualssevol “dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades” en qualssevol “equips terminals dels destinataris” i que l’annex de l’LSSI esmentada defineix com a “Destinatari del servei o destinatari” a la “persona física o jurídica que utilitza, sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació”.

Així doncs, l’article 22 de la LSSI i aquesta guia es refereixen a la utilització de cookies i tecnologies similars utilitzades (com local shared objects o flash cookies, web beacons o bugs, etc.) per emmagatzemar i recuperar dades d’un equip terminal (per exemple, un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta) d’una persona física o jurídica que utilitza, sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació.

Les obligacions legals imposades per la normativa són dues, és a dir: l’obligació de transparència i l’obligació d’obtenció del consentiment.

L’apartat segon de l’article 22 de la LSSI estableix que cal facilitar als usuaris informació clara i completa sobre la utilització dels dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades i, en particular, sobre els fins del tractament de les dades. Aquesta informació s’ha de facilitar, com s’ha indicat, d’acord amb el que disposa l’RGPD, que requereix que el tractament de les dades dels usuaris s’hi faci de manera transparent. Per tant, la informació sobre les galetes facilitada en el moment de sol·licitar el consentiment ha de ser suficientment completa per permetre als usuaris entendre les seves finalitats i l’ús que se’ls donarà.

A la política de cookies s’haurà d’incloure la informació següent:

Definició i funció genèrica de les galetes.
Informació sobre el tipus de galetes que s’utilitzen i la seva finalitat.
Identificació de qui utilitza les galetes, és a dir, si la informació obtinguda per les galetes és tractada només per l’editor i/o també per tercers amb què editor hagi contractat la prestació d’un servei per al qual es requereixi l’ús de galetes, amb identificació d’aquests darrers.
Informació sobre com acceptar, denegar o revocar el consentiment per a l’ús de cookies enunciades a través de les funcionalitats facilitades per l’editor (el sistema de gestió o configuració de cookies que s’hagi habilitat) oa través de les plataformes comunes que hi poguessin existir per a aquesta finalitat.
Si escau, informació sobre les transferències de dades a tercers països realitzades per l’editor.
Quan l’elaboració de perfils impliqui la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari o que l’afectin
significativament

i de manera similar, caldrà que s’informi sobre la lògica utilitzada, així com la importància i les conseqüències previstes del tractament esmentat per a l’usuari en els termes establerts a l’article 13.2 f) del RGPD.
Període de conservació de les dades per als diferents fins en els termes establerts a l’article 13.2 a) del RGPD.
En relació amb la resta d’informació exigida per l’article 13 del RGPD que no es refereixi específicament a les galetes (per exemple, els drets dels interessats), l’editor podrà remetre’s a la política de privadesa.

Per a la utilització de les galetes no exceptuades serà necessari en tot cas obtenir el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment es pot obtenir mitjançant fórmules expresses, com fent clic en un apartat que indiqui “consent”, “acepte”, o altres termes similars. També es podrà obtenir inferint-lo d’una acció inequívoca realitzada per l’usuari, en un context en què a aquest se li hagi facilitat
informació clara i accessible sobre les finalitats de les cookies i de si seran utilitzades pel mateix editor i/o per tercers, de manera que es pugui entendre que l’usuari accepta que s’instal·lin cookies. En cap cas la mera inactivitat de lusuari implica la prestació del consentiment per si mateixa.

De conformitat amb l’apartat 2 de l’article 22 de la LSSI, el consentiment ha de ser prestat pels “destinataris” dels serveis de la societat de la informació.

D’acord amb l’apartat d) de l’Annex de la LSSI per “Destinatari del servei o destinatari” cal entendre “la persona física o jurídica que utilitza, sigui o no per motius professionals, un servei de la societat de la informació”. I d’acord amb les definicions realitzades a l’apartat corresponent, el terme destinatari coincideix amb el d’usuari, que és l’utilitzat en aquesta guia.

Per això, la informació s’ha d’adreçar directament a l’usuari perquè pugui expressar el consentiment o el rebuig.

APLICACIONS MÒBILS (APPS)
Aquelles entitats involucrades en el desenvolupament, distribució i explotació d’apps per a dispositius mòbils, en particular aquelles que exerceixin el rol de responsables de tractament o coresponsable en cadascuna de les àrees de competència, així com altres agents que intervenen en l’ecosistema d’apps per a dispositius mòbils, com poden ser, entre d’altres, desenvolupadors d’aplicacions i desenvolupadors de llibreries, tenen les obligacions següents:

Deure informació:

La informació proporcionada als usuaris sobre el tractament de les seves dades personals ha de complir els requisits establerts als articles 13 i 14 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD, en particular pel que fa a la informació per capes, en els termes assenyalats a la “Guia per al compliment del deure d’informar” i el “Decàleg per a l’adaptació al RGPD de les polítiques de privadesa a internet”.
Aquesta informació, en forma de política de privadesa, ha d’estar disponible tant a la pròpia aplicació com a la botiga d’aplicacions. D’aquesta manera, l’usuari la podrà consultar abans d’instal·lar l’aplicació o en qualsevol moment durant l’ús.
L’accés a la política de privadesa ha de poder fer-se de forma senzilla des de l’aplicació, i requerir de l’usuari un nombre d’interaccions reduït, si és possible a un màxim de dos clics com recomana GT29 a les seves directrius.
El responsable del tractament s’ha d’identificar clarament a la política de privadesa.
La informació sobre el tractament ha de ser completa i consistent tant a la botiga d’aplicacions, si escau, com a la pròpia aplicació. No pot fer discrepàncies entre totes dues.
El llenguatge en què es descriuen les polítiques de privadesa ha de ser adequat per a l’usuari objectiu de l’aplicació tenint en compte la seva edat i el seu nivell de coneixement.
Les polítiques de privadesa han de ser concretes i específiques sobre el tractament de dades personals que es duu a terme.
Els responsables de tractament que encarreguin el desenvolupament, la posada en producció i/o l’explotació d’aplicacions a terceres parts amb accés a dades personals, s’han d’assegurar de complir els requisits establerts a l’RGPD per a cadascuna de les parts.
Si bé el dispositiu mostra a l’usuari una notificació sol·licitant la seva autorització per accedir als recursos esmentats, en molts casos, la informació mostrada no és suficient en el context del RGPD, ni la granularitat del permís cal de forma correcta, ja que, entre una altra informació, ha d’incloure la finalitat del tractament d’aquestes dades. La necessitat d’accedir a aquests recursos s’ha d’informar apropiadament a la política de privadesa de l’aplicació, perquè l’usuari pugui decidir la conveniència o no d’atorgar autorització a l’aplicació per a
accedir a aquests recursos.

CIBERACÓS – ASSETJAMENT DIGITAL
El desenvolupament dInternet i les Tecnologies de la Informació i Comunicac

ió (TIC) ha comportat l’aparició de diverses formes de violència, propiciades per l’extensió i ús intensiu de dispositius mòbils i Internet, xarxes socials i serveis com els de missatgeria instantània o de geolocalització, que han servit de via per a la seva proliferació.

Les característiques de les TIC han donat lloc a noves amenaces, derivades, entre d’altres, de la velocitat amb què la informació es difon en aquest entorn, la possibilitat d’accedir a la informació gràcies als motors de cerca i les dificultats per eliminar-los . La facilitat per viralitzar i la perdurabilitat a l’entorn en línia comporten noves situacions de risc, com ara l’accés i la divulgació sense consentiment d’informació sensible, de fotografies o vídeos de caràcter íntim; la vigilància i el monitoratge d’activitats en línia; danys a la
reputació, etc., resultant especialment perjudicials les conductes conegudes com a «sextorsió» o l’assetjament sexual en línia.

En l’àmbit laboral es produeixen i reprodueixen aquestes formes de violència digital, moltes vegades acompanyant -i d’altres ocasionant- conductes constitutives d’assetjament laboral i d’assetjament sexual o per raó de sexe. Aquestes conductes afecten la salut física, psíquica i emocional dels treballadors i treballadores, per això combatre-les és una obligació de l’ocupador, garant de la salut i seguretat dels seus treballadors.

Les entitats podrien adoptar mesures per evitar comportaments dins làmbit laboral que siguin constitutius dassetjament sexual o laboral mitjançant tractaments il·lícits de les dades dels seus empleats per altres empleats. En concret, dins del deure de garantir la seguretat i la salut laboral, s’entén l’obligació de formar el personal quant a les conductes constitutives d’assetjament laboral i d’assetjament sexual o per
raó de sexe, així com en un ús de les xarxes socials i les TIC adequat i respectuós amb el dret fonamental a la protecció de la intimitat.

En aquest sentit, la informació es presenta com una eina fonamental. Les entitats podrien:

 

Incloure en les seves polítiques de prevenció de l’assetjament una descripció de conductes inadequades en l’ús de les noves tecnologies, de manera que els empleats prenguin consciència dels riscos que poden comportar per a la intimitat, i de les conductes que poden donar lloc a una situació d’assetjament laboral o d’assetjament sexual o per raó de sexe. D’aquesta manera, les empreses poden informar sobre el caràcter de manca o delicte de determinades conductes, així com publicar exemples de conductes realitzades per Internet i xarxes socials que suposin casos d’assetjament. Es tracta que els empleats tinguin clares les conseqüències penals, i administratives, si escau, de les conductes esmentades.
Aportar informació relativa als possibles mecanismes de reacció davant d’un tractament de dades personals que pugui suposar una situació d’assetjament: informació sobre els mecanismes de retirada de contingut de les principals plataformes a internet, polítiques de privadesa dels principals operadors o el canal prioritari posat a disposició del públic per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre d’altres.

 

Les organitzacions tenen el deure de col·laborar amb les autoritats competents per eradicar aquestes situacions: l’AEPD, les FCSE, les autoritats judicials. Així mateix, tenen el deure de denunciar quan siguin coneixedors de situacions de ciberassetjament en casos de violència de gènere.

A més, les entitats tenen el deure de posar en marxa els mecanismes d’actuació previstos a les seves polítiques de prevenció de l’assetjament, iniciant les actuacions disciplinàries pertinents contra els treballadors que duguin a terme aquestes conductes i comunicant-los les possibles conseqüències jurídiques i responsabilitats en què poguessin incórrer .

Finalment, seria convenient preveure en aquests mecanismes dactuació lleres especials per als supòsits en què la realització de lassetjament es duu a terme a través de tractaments il·lícits de dades personals. En aquest sentit, les entitats poden donar publicitat i difusió al canal establert per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per fer efectiu el dret a suprimir dades personals especialment sensibles.

ANNEXOS

POLÍTICA DE PRIVACITAT PÀGINA WEB JOSE PINTO CASTANYER

Aquesta Política de Privadesa estableix els termes en què JOSE PINTO CASTANYER utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris en el moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris. Quan us demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual pugueu ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privadesa pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que us recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està dacord amb aquests canvis.

Drets dels usuaris
Us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició i portabilitat d’acord amb el que preveu el Reglament 2016/679 del 27 d’abril de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018) i seguint les recomanacions i instruccions
emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D), enviant un mail a LAZALEA2009@HOTMAIL.COM o una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: CARRETERA C35 KM 58 600 METRES DARRERE D’AYMA – Sant Celoni (Barcelona – 8470)
Informació recollida El nostre lloc web podrà recollir informació personal, per exemple: Nom, informació de contacte com la vostra adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació
específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida
El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre dusuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

JOSE PINTO CASTAÑER està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la vostra informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Cookies
Una galeta es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar-se al vostre ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web et poden reconèixer individualment i per tant oferir-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El lloc web de JOSE PINTO CASTANYER utilitza cookies per poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des del seu ordinador.

No obstant això, les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, tret que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a un web. Vostè pot
acceptar o negar l’ús de galetes, però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web.

També podeu canviar la configuració del vostre ordinador per declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugueu utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers i Xarxes Socials
Aquest lloc web podria contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Quan vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privadesa ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privadesa per la qual cosa és recomanable que els consulteu per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la vostra informació personal
En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o lús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se us demani omplir un formulari, com el d’alta d’usuari, podeu marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagueu marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat podeu cancel·lar-la en qualsevol moment.
Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

JOSE PINTO CASTANYER es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privadesa en qualsevol moment.

AVÍS LEGAL
La titularitat de la pàgina web l’ostenta: JOSE PINTO CASTANYER proveïda de NIF: 77291717X; domiciliada a: CARRETERA C35 KM 58 600 METRES DARRERE D’AYMA – Sant Celoni (Barcelona – 8470) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina.

Amb els límits establerts a la llei, JOSE PINTO CASTANYER

no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d’Internet. Els continguts i la informació no vinculen JOSE PINTO CASTANYER ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina dInternet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, JOSE PINTO CASTANYER no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de JOSE PINTO CASTANYER els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de JOSE PINTO CASTANYER Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que JOSE PINTO CASTANYER ofereix a través del website haurà de proporcionar alguns dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de JOSE PINTO CASTANYER per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a LAZALEA2009@HOTMAIL.COM oa l’adreça CARRETERA C35 KM 58 600 METRES DARRERE D’AYMA – Sant Celoni (Barcelona – 8470).